انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!    ( انتقال یک عدد دامنه )

نام دامنه
Epp کد / Auth کد
  کمک

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند

Copyright © 2021 CyberTec Communications, Inc.. All Rights Reserved.